ප්රධාන අන්තර්ගතයට යන්න
වර්ගය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය

හයිඩ්රජන් යෙදුම් සඳහා ආරක්ෂිත කපාට

පොරොන්දු වූ ශක්ති ප්‍රභවයක් වන හයිඩ්‍රජන් ආරක්ෂිතව හැසිරවීම සහතික කරමින් හයිඩ්‍රජන් යෙදුම් සඳහා ආරක්ෂිත කපාට...
Besa SpA ®
26 මැයි 2023