ප්රධාන අන්තර්ගතයට යන්න
වර්ගය

Download

Download

ගුණාත්මක Policy

ගුණාත්මක Policy හි සාමාන්‍ය කළමනාකරණය BESA ඉංග්රීසි. Santangelo SpA, දිනෙන් දින වැඩි වන ඉල්ලීම් වලට සංවේදී…
Besa SpA ®
10 ඔක්තෝබර් 2023
Besa ID 316L inox ආරක්ෂක කපාටයDownload

Besa ID

QR CODE QR කේත වේගයේ වාසි: QR හි සරල ස්කෑන් කිරීමක්…
Besa SpA ®
20 මැයි 2023
BESA හි ඉදිරිපත් වනු ඇත IVS - IVS Industrial Valve Summit 2024